MENU

information

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท แม็กซ์กาย (ประเทศไทย) จำกัด ของเรานั้น รับซื้อสินค้าแบรนด์เนม และนาฬิกาที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งบริการด้านอื่นๆ ทางร้านได้ปกป้องสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ และยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อม ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสำหรับการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวและตระหนักความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสังคมและธุรกิจ

1.       ข้อมูลของลูกค้าจะไว้ใช้สำหรับการซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมและนาฬิกาที่มีมูลค่าสูงและบริการด้านอื่นๆของบริษัทเท่านั้น ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นอกจากนี้ทางบริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น

1.1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ รับซื้อ ขายสินค้าแบรนด์เนมและนาฬิกามูลค่าสูงและบริการอื่นๆ ทางร้านจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ใช้สำหรับการฝากขายและการประเมินราคาสินค้า

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ได้แก่ การติดต่อกับลูกค้า อาทิ การขอความร่วมมือ, การเจรจาต่อรอง, การดำเนินการตามสัญญา, การขอให้ดำเนินการ เพื่อตอบคำถามจากทางร้าน ฯลฯ

1.2) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานกับบริษัทของเรา

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานและคำตอบสำหรับคำถามต่างๆ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในบริษัท

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับขั้นตอนการบริหารงานบุคคลและขั้นตอนการจัดการเงินเดือน รวมทั้งการจ้างงานและขั้นตอนการประกันสังคม

และการให้คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงานของบริษัท

2. ทางบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

3. ทางบริษัทจะใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า อันก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะจัดการให้ตรงกับสถานการณ์ทางธุรกิจและจัดเตรียมทรัพยากรให้เหมาะสมสำหรับรักษาระบบความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจะปรับปรุงและแก้ไขทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

4. ทางบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

5. ทางบริษัทจะศึกษาดำเนินงานและตรวจสอบระบบการจัดการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

6. ทางบริษัทจะเตรียมช่องทางสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเปิดเผย การแก้ไข การลบข้อมูล การปฏิเสธการใช้งาน การร้องเรียนอื่น ๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษา รวมถึง การขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล การเพิกถอนความยินยอมอื่นๆ เป็นต้น และจะตอบกลับภายในสองสัปดาห์ช่องทางการติดต่อเพื่อใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการแก้ไข การลบหรือต้อง การปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาจัดเตรียมคำขอ ใบแจ้งสำหรับการขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถส่งใบคำร้องและเอกสารการยืนยันตัวตนไปยังช่องทางบริการ

กรณีที่เป็นผู้แทน ทำการมอบอำนาจ

  1. เตรียมเอกสารที่สามารถระบุตัวตนได้ อาทิ สำเนาใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีที่เจ้าตัวทำการร้องขอ

หากมีผู้ยื่นแทนต้องส่ง ใบคำร้องสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารตามข้อ 1 ด้านบน

1. สำเนาใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทน2. กรณีที่ผู้แทนเป็นทนาย เตรียมเอกสารที่ยืนยันตัวตน3. หนังสือมอบอำนาจเพื่อการมอบฉันทะเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมรวมภาษีสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดเตรียมและส่ง สำหรับการแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางบริษัทจะติดต่อกลับหลังได้รับคำร้อง หากคุณยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากทางบริษัทได้ติดต่อไปจะยกเลิกคำร้อง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบฝ่ายจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท แม็กซ์กาย (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-632-0976

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจการทางธุรกิจ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 ซึ่งบังคับใช้กับข้อมูลของบุคคลธรรมดาเท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

กิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การให้บริการ การสื่อสารและการประชุม

วันที่ประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ตัวแทนบริษัท แม็กซ์กาย (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการผู้จัดการ โทชิฮิโระ ทามาอิ