MENU

information

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แม็กซ์กาย (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายฯ”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลต่างๆจากลูกค้าและบุคคลที่ติดต่อกับเรา(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ”) ส่วนคำว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆดังปรากฏในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (คขส)ได้แก่

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • วันเกิด
 • เพศ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของคุณ
 • ข้อมูลการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าหรือขายสินค้ากับบริษัทฯ
 • รูปภาพของคุณเมื่อเยี่ยมชมร้านของเรา (จากการติดตั้งกล้องวงจรปิด)
 • ข้อมูลหรือรูปภาพที่คุณส่งหรือโพสต์ในพื้นที่สาธารณะ บนหน้าโซเซียล
 • กรรมการและพนักงานของทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลคน

ประกาศฉบับนี้ครอบครองกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์และออฟไลน์

 1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการผู้บริโภค

1.2 เพื่อให้ความช่วยเหลือ เช่น ใช้ในการตอบรับการติดต่อสอบถาม

1.3 เพื่อการตลาด การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอื่นๆ

 1. ระยะเวลาการเก็บรักษา

ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นอกจากนี้ทางบริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ ได้มีการวางมาตรการป้องกันและแก้ไข รวมถึงมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การสูญหาย เสื่อมสลาย พังทลาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขปลอมแปลงและรั่วไหลของข้อมูลตามที่กล่าวไว้ตอนต้น

ทางบริษัทฯจะเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การเปิดเผยและการให้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตตามความจำเป็น

 1. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะเตรียมช่องทางสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเปิดเผย การแก้ไข การลบข้อมูล การปฏิเสธการใช้งาน การร้องเรียนอื่น ๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษา รวมถึง การขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล การเพิกถอนความยินยอมอื่นๆ เป็นต้น และจะตอบกลับภายในสองสัปดาห์และจะแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการแก้ไข การลบหรือต้อง การปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาจัดเตรียมคำขอ ใบแจ้งสำหรับการขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถส่งใบคำร้องและเอกสารการยืนยันตัวตนไปยังช่องทางบริการด้านล่าง เมื่อได้มีการร้องขอจากลูกค้าให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล ทางบริษัทฯจะดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว

 1. การแก้ไขนโยบายฉบับนี้

ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาด้านบนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ทางบริษัทจะอัพเดตเนื้อหาใหม่ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัททันที

 1. 7. ติดต่อเรา

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

เบอร์โทรศัพท์ 02-6320976

ไลน์ @maxguytokyo

อีเมล maxguytokyo@gmail.com